ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στοΑμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 11 ΜΑΪΟΥ 2011, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00' π.μ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΑνακοινώσεις διαφόρων εγγράφων
1. Έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (Αριθ. 4.2/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου)
2. Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (Αριθ. 5.2/2011 απόφαση Διοικητ. Συμβουλίου).
3. Έγκριση αποζημίωσης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (Αριθ.9.2/2011 απόφαση Διοικητ.Συμβουλίου)
4. Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής έτους 2010 σε ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
5. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου (1η φορά)
6. Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ως προς την εκτέλεση της υπ' αριθ.3616/2008 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.
8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κομοτηνής.
9. Δημοπράτηση Τουριστικού Περιπτέρου Άλσους Νυμφαίας – Δήμου Κομοτηνής.
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΤΣΑΝΑΚΛΕΙΟΥ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ