ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

θεατρικό εργαστήριο μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Η ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ της Θε­α­τρι­κής Ο­μά­δας του «Εργαστηρίου λόγου και τέχνης» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, την οποία πλαισιώνουν νέοι και νέες, μαθητές Λυκείου και φοιτητές, μετά από την πολύ επιτυχημένη πρόσφα-τη παράσταση τριῶν μονόπρακτων, τῶν Αυγούστου Στρίντμπεργκ: Μπροστά στο θάνατο, Αντόν Παύλοβιτς Τσέχωφ: Το κύκνειο άσμα, και Μπέρτολντ Μπρέχτ: Η Εβραία, παρουσιάζει, υπό τον γενικό τίτλο «Εξαρτήσεις – Εμμονές - Φαντασιώσεις» τέσσερα ακόμη μονόπρακτα των:

Αντόν Παύλοβιτς Τσέχωφ: Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού,

Ζαν Κοκτώ: Στο πανηγύρι ή Την έχασα και Το φάντασμα της Μασσαλίας

Τενεσσή Ουΐλιαμς : Η Λαίδη ΦθειροζόλΘα δο­θούν δύο πα­ρα­στά­σεις την Παρασκευή 6, και το Σάββατο 7 Μαΐου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (παραπλεύρως του αγίου Νικολά-ου). Η ώ­ρα έ­ναρ­ξης των πα­ρα­στά­σε­ων εί­ναι 8.30 μ.μ. και η τι­μή ει­σι­τη­ρί­ου 5€. Για μαθητές και ΑΜΕΑ δωρεάν.Η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα της Ιεράς Μητροπόλεως στεγάζεται στο Ε­νο­ρι­α­κὀ Κέ­ντρο α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως και λειτουργεί στα πλαίσια του «Εργαστηρίου λόγου και τέχνης». Συ­στή­θη­κε το 2003 στα πλαί­σι­α της ε­νο­ρι­α­κής πνευ­μα­τι­κής δι­α­κο­νί­ας των νέ­ων και της προαγωγής του πολιτισμού. Την δι­δα­σκα­λί­α και την καλ­λι­τε­χνι­κή ευ­θύ­νη της ο­μά­δος έ­χει ο κα­τα­ξι­ω­μέ­νος σκη­νο­θέ­της κ. Νι­κό­λα­ος Ζερ­βό­που­λος, ο ο­ποί­ος ε­δώ και πολ­λά χρό­νι­α προ­σφέ­ρει στο κοι­νό της Α­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως και ευ­ρύ­τε­ρα α­ξι­ό­λο­γες και υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου θε­α­τρι­κὲς πα­ρα­στά­σεις. Τα χρόνια της λειτουργίας της έχει παρουσιάσει τα έργα «Μα­τω­μέ­νου γά­μου» και «Το σπίτι της Μπερνάλντα Άλμπα» του Λόρκα, «Βάκχες» του Ευριπίδη, «Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας» του Φρηντριχ Ντύρρενματ καὶ «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» του Αλεχάντρο Κασόνα, στην Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την Ορεστιάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, καθώς και μικρότερες παραγωγές στα πλαίσια αφιερωμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το 2010 ιδρύθηκε και η Νέα Σκηνή με ηθοποιούς μαθητές Λυκείου και φοιτητές. Από την μέχρι στιγμής πορεία της η ομάδα α­πέ­σπα­σε ά­ρι­στες και εν­θου­σι­ώ­δεις κρη­τι­κές γι­α το πο­λύ υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο προ­ε­τοι­μα­σί­ας, την ε­παγ­γελ­μα­τι­κή σχε­δόν α­πό­δο­ση των η­θο­ποι­ών και την ποι­ό­τη­τα της μου­σι­κής την ο­ποί­α συνθέτει και επιμελείται ο κα­θη­γη­τής μου­σι­κής κ. Ευ­άγ­γε­λος Μάμ­μος. Τα σκη­νι­κά και τα κο­στού­μι­α των πα­ρα­στά­σεων ε­πι­με­λείται η κ. Σά­σα Μα­ρά­του.

Γι­α ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον υ­πεύ­θυ­νο της θε­α­τρι­κής ο­μά­δος π. Δη­μή­τρι­ο Κε­σκί­νη προκειμένου να παρουσιάσει την θεατρική ομάδα στα πλαίσια κάποιας εκπομπής σας, μπο­ρεί­τε να κα­λέ­σε­τε στο κι­νη­τό τηλ: 6972813244 begin_of_the_skype_highlighting 6972813244  .