ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

αναφορά Τσιαούση

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα την έκδοση των απαιτούμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων κλάδων γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο νέο επενδυτικό Νόμο (3908/2011 ΦΕΚ τεύχος Α'- 8/1.2.2011).
    Στην αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι: «O νόμος για την Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων, για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή, αποτελεί τη βάση για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Στόχος του είναι η στήριξη επενδύσεων, εστιάζοντας στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες. Την 1η Φεβρουαρίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3908/2011 που αφορά την «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή». Ο νόμος υπεγράφη στις 31 Ιανουαρίου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, εκκρεμεί η έκδοση σχετικής ΚΥΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του σχετικές ενισχύσεις.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην 5η παράγραφο του 2ου άρθρου του νέου επενδυτικού νόμου: «Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων (2008/C84/06 της 3ης Απριλίου 2008) και στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (2006/C19/01 της 27ης Δεκεμβρίου 2006), μπορούν να υπαχθούν είδη επενδυτικών σχεδίων με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Στον προηγούμενο αναπτυξιακό ήταν επιλέξιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι μόνο όταν η επένδυση ήταν πάνω από 180.000 ευρώ, όπου έπρεπε να γίνει Ο.Ε. Από την άλλη πλευρά με τις Ο.Ε. δεν επιδοτούνταν κάποια δαπάνες όπως το ζωικό κεφάλαιο. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ένταξή των κτηνοτροφικών επενδύσεων στην κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων περιφερειακής συνοχής, διότι αναφέρονται σε δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα υπάρξουν αξιόλογες και βιώσιμες επενδύσεις, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η οργανωμένη κτηνοτροφία στη χώρα μας, η οποία θα συμβάλει πραγματικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Όσον αφορά στα νέα δεδομένα με τον καινούργιο νόμο 3908/2011 δυστυχώς ακόμη και σήμερα κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς τι θα ισχύσει τελικά, για στον γεωργικό τομέα διότι οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που απαιτούνται δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, με συνέπεια να μην έχει διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο επενδυτικό πλαίσιο εφαρμογής για τον κλάδο της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που θα καθορίζει λεπτομερώς τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τα οποία μπορούν να ενταχθούν στις επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων».
Με την αναφορά της η κα. Ε. Τσιαούση ζητάει να ενημερωθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς, για τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες κοινές υπουργικές αποφάσεις, ώστε να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του νόμου 3908/2011(ΦΕΚ τεύχος Α'- 8/1.2.2011) οι σχετικές ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων των κλάδων γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.