ανακατεύθυνση

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

θεατρική ομάδα ιεράς μητρόπολης Αλεξανδρούπολης

Η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα του «Εργαστηρίου λόγου και τέχνης» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, πα­ρου­σι­ά­ζει για ακόμη μία φορά το έργο του Ισπανού συγγραφέα ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΚΑΣΟΝΑ «ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ». Μετά την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στις τρεις πα­ρα­στά­σεις του Φε­βρου­α­ρί­ου, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε για δύο παραστάσεις, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως (παραπλεύρως του αγίου Νικολάου). Η ώ­ρα έ­ναρ­ξης των πα­ρα­στά­σε­ων εί­ναι στις 8.00 μ.μ. και η τι­μή ει­σιτη­ρί­ου 10 €, για φοιτητές 5€ και για μαθητές και ΑΜΕΑ δωρεάν.
Η Θε­α­τρι­κή Ο­μά­δα της Ιεράς Μητροπόλεως στεγάζεται στο Ε­νο­ρι­α­κὀ Κέ­ντρο α­γί­ου Νι­κο­λά­ου Α­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως και λειτουργεί στα πλαίσια του «Εργαστηρίου λόγου και τέχνης». Συ­στή­θη­κε το 2003 στα πλαί­σι­α της ε­νο­ρι­α­κής πνευ­μα­τι­κής δι­α­κο­νί­ας των νέ­ων και της προαγωγής του πολιτισμού. Την δι­δα­σκα­λί­α και την καλ­λι­τε­χνι­κή ευ­θύ­νη της ο­μά­δος έ­χει ο κα­τα­ξι­ω­μέ­νος σκη­νο­θέ­της κ. Νι­κό­λα­ος Ζερ­βό­που­λος, ο ο­ποί­ος ε­δώ και πολ­λά χρό­νι­α προ­σφέ­ρει στο κοι­νό της Α­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως και ευ­ρύ­τε­ρα α­ξι­ό­λο­γες και υ­ψη­λού ε­πι­πέ­δου θε­α­τρι­κὲς πα­ρα­στά­σεις. Τα χρόνια της λειτουργίας της έχει παρουσιάσει τα έργα «Μα­τω­μέ­νου γά­μου» και «Το σπίτι της Μπερνάλντα Άλμπα» του Λόρκα, «Βάκχες» του Ευριπίδη και «Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας» του Φρηντριχ Ντύρρενματ, στην Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την Ορεστιάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, καθώς και μικρότερες παραγωγές στα πλαίσια αφιερωμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από την μέχρι στιγμής πορεία της η ομάδα α­πέ­σπα­σε ά­ρι­στες και εν­θου­σι­ώ­δεις κρη­τι­κές γι­α το πο­λύ υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο προ­ε­τοι­μα­σί­ας, την ε­παγ­γελ­μα­τι­κή σχε­δόν α­πό­δο­ση των η­θο­ποι­ών και την ποι­ό­τη­τα της μου­σι­κής την ο­ποί­α συνθέτει και επιμελείται ο κα­θη­γη­τής μου­σι­κής κ. Ευ­άγ­γε­λος Μάμ­μος. Τα σκη­νι­κά και τα κο­στού­μι­α των πα­ρα­στά­σεων ε­πι­με­λείται η κ. Σά­σα Μα­ρά­του.Γι­α ε­πι­κοι­νω­νί­α με τον υ­πεύ­θυ­νο της θε­α­τρι­κής ο­μά­δος π. Δη­μή­τρι­ο Κε­σκί­νη προκειμένου να παρουσιάσει την θεατρική ομάδα στα πλαίσια κάποιας εκπομπής σας, μπο­ρεί­τε να κα­λέ­σε­τε στο κι­νη­τό τηλ: 6972813244 .